Trao tặng và chứng nhận Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2017